Elevvenlig Kommune

Partnerskabsforpligtelser - Danske Skoleelever        elevvenlig kommune logo
Partnerskabsforpligtelser - Kommunen
Oversigt over Elevvenlige Kommuner


ELEVVENLIG KOMMUNE

- et partnerskab mellem kommunen og DSE

Elevvenlig Kommune er for de kommuner, der gerne vil gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet, og er kort fortalt et partnerskab mellem en kommune og DSE om at sikre og optimere elevdemokratiet i kommunen.

Baggrund for konceptet
DSE ønsker at skabe aktive og engagerede elever, der med tiden bliver aktive og engagerede samfundsborgere. For at skabe aktive og engagerede elever er det nødvendigt at inddrage eleverne og give dem indflydelse. Centralt i partnerskabet er derfor også, at kommunens elever skal inddrages i det lokale demokrati. 

Herved opnås ikke blot demokratisk dannelse af eleverne, men samtidig også bedre trivsel og gladere elever, der tager medejerskab for deres uddannelse, medborgere og samfund. Aktive og engagerede elever er derfor en stor ressource for den enkelte skole og for kommunen. De bidrager til et godt skolemiljø, skaber gejst og engagement og er med til at styrke elevernes indlæringsmuligheder.

Partnerskabets indhold
En vigtig del af Elevvenlig Kommune er oprettelsen af et fælleselevråd; en sammenslutning af elevråd i kommunen. Dette fælleselevråd skal inddrages i kommunens arbejde, når det gælder spørgsmål, der har indflydelse på elevernes hverdag.

Gennem partnerskabet hjælpes og serviceres fælleselevrådet. Med hver sine styrker kan DSE og kommunen løfte denne opgave. Hvor kommunen kan levere den nødvendige demokratiske inddragelse i skolepolitikken og de strukturelle rammer for elevrådsarbejdet, kan DSE med sin enorme erfaring med konkret elevrådsarbejde støtte, hjælpe og rådgive fælleselevrådet i dets arbejde.

DSEs ydelser til Elevvenlige Kommuners fælleselevråd:

 • Personlig elevrådssupporter på DSEs sekretariat
 • Årligt opstartskursus 
 • Aktivitetspakker med "færdigproducerede" aktiviteter, som fælleselevrådet kan afholde i kommunen
 • Gratis deltagelse på årlig Fælleselevrådscamp
 • Mulighed for ekstra lokale kurser
 • Hjælp til at afholde lokale arrangementer
 • Gratis hjemmeside
 • Hjælp til design og tryk af fx kampagne- og informationsmaterialer
 • Fælleselevrådshåndbog til alle medlemmer
 • 1 stk. Skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen
 • Netværksdag for Elevvenlige Kommuners kontaktpersoner
 • Kåring af Årets Elevvenlige Kommune

Kommunens indsatsområder og forpligtigelser:

 • Reel høringsret på beslutninger på skoleområdet
 • Stille en kommunal kontaktperson til rådighed for fælleselevrådet
 • Orientering om punkter på skoleudvalgsmøder
 • Deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første fælleselevrådsmøde
 • Lokaler til mødeafholdelse for fælleselevrådet
 • Økonomisk tilskud til fælleselevrådets arbejde
 • Afholdelse af årlig elevrådsdag (opstartskurset)

DerFOR HAR VI BRUG FOR ET FÆLLESELEVRÅD!

"Først og fremmest er det et demokratiudviklingsprojekt, og så er det en træning i foreningskulturen. Men jeg og Børn- og Ungeudvalget har også brug for et fælles elevråd, fordi det bliver en høringspart. Vi tager mange beslutninger, der vedrører børn og unge, men vi har intet forum, hvor vi hører helt almindelige elever om, hvad de synes om for eksempel større skoledistrikter, om lektiecaféer, ungemiljøer og bevægelse. Det har vi faktisk ikke, konstaterer rådmanden. På de enkelte skoler er elevrådet repræsenteret i skolebestyrelsen, men det er ikke nok.” 

- Susanne Crawley Larsen,
Børn- og ungerådmand i Odense Kommune

Hvorfor blive Elevvenlig Kommune?

"Det er væsentligt, at eleverne på lige fod med forældre, skoleledelser og medarbejdere deltager i drøftelsen og udformningen af kommunens skolevæsen. Med oprettelsen af et fælleselevråd får alle skolerne og elevrådene et organ, hvor fælles problemstillinger og initiativer kan drøftes. Det betyder, at vi fremover kan styrke dialogen mellem eleverne, skoleafdelingen og politikerne om udviklingen af fremtidens folkeskole."

- Torben Carlsen, skoledirektør i Lyngby-Taarbæk kommune