www.etlivsomordblind.dk

Et liv som ordblind er en hjemmeside, der blandt andet viser, at selvom du er ordblind, kan du stadigvæk godt tage din drømmeuddannelse! Der er mange veje rundt om din ordblindhed, og du er ikke den eneste med de udfordringer.
På siden kan du også læse om andre ordblinde, og hvordan de har fundet løsninger og nået deres mål!


www.fællesomfritiden.dk

Fælles om Fritiden er et partnerskabsprojekt mellem Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og 10 samarbejdskommuner. Projektet er støttet af SATS-Puljen og varer 3 år fra 2016-2018.
Projektet har til formål at styrke inklusion af børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme i fritidsfællesskaber.

Fælles om Fritiden arbejder med muligheder og barrierer for en aktiv fritid hos børn både med og uden handicap, foreninger og forældre til børn med handicap.
På hjemmesiden er der information om fritidsguidning, inklusionslege, forældreforum og foreningssupervision.
Der er også en værktøjskasse med redskaber og viden til at styrke inklusion i fritidslivet.


www.filmkompagniet.dk

Filmkompagniet producerer undervisningsfilm, der formidler god praksis fra folkeskolen. De har lavet nogle rigtig gode, informative videoer om inklusion under overskrifterne: ”Inklusion i klassen”, ”Inkluderende klasseledelse” og ”Inklusion på Tåsingeskolen”.
Disse informationsfilm henvender sig primært til lærere, og i filmene præsenteres mange gode værktøjer, som kan bruges i en inkluderende undervisning. Selvom lærere er den primære målgruppe, kan filmene bestemt også være relevante for ledere, pædagoger, forældre og andre, der interesserer sig for inklusion i praksis.
Herudover kan du også finde mange andre gode film med blandt andet temaerne: trivsel, cooperative learning, målstyret undervisning m.fl.


www.ordtavlen.dk

På Ordtavlen.dk kan du finde viden om alle de hjælpemidler, du som ordblind, forælder eller lærer kan bruge i skolen eller fritiden. Hvordan kan du få læst tekster op eller få din smartphone til at skrive for dig?
Alt det og meget mere kan du finde på Ordtavlen.


LINKS TIL FORSKELLIGE HJÆLPEMIDLER OG MATERIALER TIL BRUG I SKOLEN

Piktogrammer

Piktogrammer er symboler, tegninger eller billeder, som visualiserer opgaver, aftaler og tid.
En piktogramtavle giver en overskuelig, visuel planlægning af dagen, ugen eller måneden.
Det er således rigtig godt til at skabe overblik for både elever og lærere.
Symbolerne eller billederne kan udskiftes og genbruges efter behov. I kan fx. sætte velcro bag på.

Der findes forskellige steder på nettet, hvor du kan hente piktogrammer – symboler, som er lige til at printe ud. Et af dem er programmet Picto Selector, der kan downloades helt gratis:

www.kc-hil.dk


Materialebasen

Materialebasen er en lukket konference på Skolekom med digitaliserede undervisningsmidler, der er målrettet læsesvage elever. Det er en database med indscannede tekster, som kan bruges i undervisningen.

Adgangen til databasen i Skolekom kontrolleres ved UNI-login.
Adgangen tildeles eleven efter anmodning fra skolen – formelt skolelederen. Tilmeldingen skal indeholde elevens Skolekom-ID (fx elev0001).

Eleven vil derefter få adgang til materialebasen via et ikon på Skolekom-skrivebordet og kan selv hente tekster - eller læreren kan sende en tekst til eleven.
Den indscannede tekst kan læses op vha. fx CD-ord, så hvert ord markeres, mens det læses op.


EMU

EMU'en er en læringsportal til både elever, lærere, pædagoger m.fl.
Her findes masser af materialer til faglige aktiviteter og meget andet.
EMU'en giver således skoler en samlet indgang til og overblik over ressourcer på nettet, som kan bruges i undervisningen.

EMU'en er en platform til videndeling og formidling af best practise og inspiration til, hvordan it kan bruges didaktisk til at understøtte de faglige mål.

www.emu.dk


Skole for mig

På www.skoleformig.dk kan du som lærer hente viden, råd og redskaber til dit arbejde med at højne trivsel og læring hos børn som rammes af langvarig eller kronisk sygdom. Du kan finde viden om de enkelte sygdomme, såvel som viden om de problemstillinger, der går på tværs; fravær, faglige huller og træthed for eksempel.

Du kan også læse med som elev!
På siden finder du små temaer om de problemer, som mange børn bokser med når de bliver ramt af sygdom.
Du finder også simple ideer til, hvordan du som elev selv kan være med til at vælge de særregler, der vil være gode for dig, eller hvordan du kan fortælle din klasse om din sygdom.


Børns vilkår

Børns Vilkår har udviklet et forløb, som har til formål at fremme den sociale trivsel i skoleklasser.

Forløbet Trivsel til alle indeholder aktiviteter, der er tilrettelagt, så de udvikler og styrker elevernes sociale kompetencer og deres fællesskabsfølelse.
Materialet er inspireret af den løsningsfokuserede tilgang, hvor fokus er på at gøre mere af det, der virker.
Der fokuseres på ressourcer frem for problemer.

Materialet kan bruges som et samlet forløb, hvor man arbejder med alle øvelserne i en periode på ca. ni lektioner – fordelt over tre uger.
Man kan også tage enkelte øvelser og bruge dem uafhængig af hinanden. Materialet er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Materialet er dialogbaseret og indeholder øvelser med cases fra BørneTelefonen.

www.børnsilkår.dk


Forældre fremmer fællesskabet

"Forældre Fremmer Fællesskabet" er en kampagne drevet af Det Centrale Handicapråd og Skole og Forældre.
De har blandt andet udviklet hjemmesiden inklusionsklar.dk, hvor der fx er værktøjer, tekster og film til forældre og til forældremødet:

www.inklusionsklar.dk/


Forældrespørgsmål til forældremødet

Spørgsmål til forældremødet

Formålet med ”Spørgsmål til forældremødet” er:
• At give forældregruppen indsigt i arbejdet med inklusion i grundskolen
• At understøtte en sund dialog i forældregruppen
• At inddrage forældregruppen i arbejdet med inklusion

Øvelsen tager et sted imellem 30-60min alt afhængig af om hvor mange variationer der anvendes i øvelsen

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.


Forældrespørgsmål til inklusion

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.Del de bedste

Del de bedste

Formålet med ”Del de bedste” er:
• At understøtte arbejde med inklusion som helhed
• At skabe en dialog i lærer- og pædagoggruppen om erfaringer med inklusion
• At være katalysator for en refleksion over egne succeser med inklusion

Øvelsen har en varighed af 30-45min med dertilhørende 10-15min forberedelse for hver af de deltagende

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.


Dialogspørgsmål til pædagogisk møde

Dialogspørgsmål pædagogiskmøde

Formålet med dialogspørgsmålene er:
• At være et redskab under de pædagogiske møder
• At være en katalysator for dialogen om den inkluderende skole
• At understøtte processen hvormed der arbejdes med inkluderende fællesskaber

Dialogspørgsmålet tjener som en indgangsvinkel til et møde, i enten større eller mindre grupper, og kan derfor have meget varierende længde alt afhængig af mødets kontekst og længde

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.


Reflektionsøvelse til lærerene

Refleksionsøvelse

Formålet med refleksionsøvelsen er:
• At være et redskab til at understøtte selvrefleksionen over den inddragende undervisning
• At tjene som nem hjælp til selvhjælp
• At skabe reflekterende dialoger kollegaer imellem

Øvelsen har en varighed af 15-30min alt afhængig af om den udføres individuelt eller med en kollega eller to

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.


Udvidet tekst om inklusion

Christian Quvang

Herunder følger et skriv fra Christian Quvang Ph.d., Cand. Pæd. Psych. og lektor, der giver en grundlæggende introduktion til inklusion i grundskolens øjemed. Fokus er på inklusionens forskellige dimensioner

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.afspændningsøvelser

Afspændingsøvelser

Formålet med ”Afspændingsøvelserne” er:
• At lade eleverne komme i kontakt med hinanden
• At skabe en tryg ramme for eleverne i klasserummet
• At fungere som et kort afbræk i hverdagen

De korte afspændingsøvelser har en varighed af 5-10min og dermed mulig at bruge i mange sammenhæng.

Du kan downloade konkrete øvelser her samt en lærervejledning til arbejdet med massage i klasserummet her (Kommer snart)


billeder med budskaber

Billeder med budskaber

Formålet med ”Billeder med budskaber” er:
• At understøtte den almene undervisning med et visuelt element
• At give eleverne mulighed for at udtrykke sig kreativt
• At give eleverne et afvekslende element i den almindelig opgavebesvarelse

Billeder med budskaber er tiltænkt som en inspiration til den daglige undervisning med enten Inklusion eller et andet fag i grundskolen, øvelsen kan derfor bruges i mange sammenhæng, og med meget varierende tidsperspektiver

Du kan downloade øvelsesvejledningen her (Kommer snart)


dialogkort

DialogKORT Trivsel

Formålet med ”DialogKORT Trivsel” er:
• At være katalysator for en dialog elev til elev om emnet inklusion
• At sætte elevernes refleksion i gang
• At udfordre eleverne på deres holdninger til og om kortenes udsagn

Øvelsen ”DilaogKORT” er bygget op således at den både kan tilpasses til hele klasser, eller kan udføres i grupper af 3-5 elever. Dermed kan øvelsen varighed variere fra 10min til 30min eller mere.

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


emmas dilemma

Emmas dilemma

Formålet med øvelsen ”Emmas dilemma” er:
• At udfordre elevernes holdninger til inklusion igennem case-baserede øvelser
• At styrke elevernes evne til at løse problemorienterede cases
• At medvirke til at åbne op for dialogen om eventuelle konflikter klassen måtte have

Øvelsen ”Emmas dilemma” har en varighed af 20-35min alt afhængig af hvor godt dialogen flyder i klasserummet.

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


En god dag - fortælle- og lytteøvelser

En god dag - Lytte og fortælle øvelser

Formålet med øvelsen ”En god dag” er:
• At styrke elevernes præsentations evner
• At i talesætte fortællingen om hvad ”den gode dag” er
• At træne eleverne i at lytte til og videreformidle en fortælling

Øvelsen ”En god dag” kan varieres så den tager længere eller kortere tid, men tager som udgangspunkt 10min

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Massagefortællinger

Massagefortællinger

Formålet med øvelsen ”Massagefortællinger” er:
• At give et afbræk i undervisningen
• At lade eleverne komme i kontakt med hinanden
• At styrke den sociale sammenhængskraft i klassen

Øvelsen ”Massagefortællinger” har en varighed på 10min. Øvelsen er bygget op som en fortælling hvori eleverne skal udføre forskellige massage øvelser i løbet af fortællingen.

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Fortællerstolen

Fortællestolen

Formålet med øvelsen ”Fortællerstolen” er:
• At eleverne lærer sig selv og deres klassekammerater bedre at kende
• At eleverne trænes i mundtlig formidling og forberedelse
• At den sociale sammnehængskraft i klassen styrkes

Øvelsen fortællerstolen har en varighed på omkring én lektion alt afhængig af, hvor mange variationer der arbejdes med. Dog er det vigtigt at prioritere en fornuftig mængde tid, således at man når at opbygge det trygge rum som øvelsen kræver.

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Inkluderende bevægelsesaktiviteter

Inkluderende bevægelsesaktiviteter

Formålet med ”Inkluderende bevægelsesaktiviteter” er:
• At få eleverne til at reflektere over bevægelse som inklusionsredskab
• At skabe en afvekslende undervisning
• At træne eleverne i at udvikle aktiviteter til klassen

Selve udførslen af bevægelsesaktiviteterne bør ikke tage mere end 5-10min men elevernes egen planlægning af aktiviteten kan have en varighed på mellem 30-45min alt afhængig af kompleksitet

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Mindfullness øvelser

Mindfulness i skolen - aktivitetsbeskrivelser

Formålet med ”Mindfulness i skolen - aktivitetsbeskrivelser” er:
• Fremme elevernes emotionelle selvopmærksomhed og empati.
• Give eleverne en rimelig kontrol over deres handlinger og gøre dem bevidste om,
at de har denne kontrol til at kunne stoppe op og vælge deres adfærd.
• Opbygge elevernes perspektivtagningsfærdigheder og sætte dem i stand til at forstå,
hvordan deres egne handlinger vil blive oplevet af andre.

Øvelserne i denne vejledning er af meget varierende længde, men er med det for øje at de skal kunne integreres i den almene undervisning. Både når temaet er inklusion men også i andre undervisningssammenhæng

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Spørgsmål til diskussion i klassen

Spørgsmål til dialog om forskellighed i klassen

Formålet med øvelsen ”Spørgsmål til dialog om forskellighed i klassen” er:
• At styrke elevernes indblik i Inklusion
• At fremlægge og tale om forskellige problemstillinger i det inkluderende fællesskab
• At lade eleverne reflektere over pågældende problemstillinger

Øvelsens varighed varierer fra 15-45min alt afhængig af antallet af anvendte spørgsmål og af den valgte struktur på forløbet

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Tæl til...

Tæl til…

Formålet med øvelsen ”Tæl til…” er:
• At fungere som et kort afbræk
• At styrke elevernes evne til at høre hinanden
• At højne koncentrationen i klasserummet

Øvelsen har en varighed af 5-10min alt afhængig af hvor meget der tælles til, og hvor mange gange man ønsker at repetere øvelsen

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Fordom eller fakta

Fordom eller Fakta

Formålet med øvelsen ”Fordom eller Fakta” er:
• At nedbryde fordomme om handicap.
• At skabe refleksion over, hvorfor fordomme opstår.
• At eleverne får viden om handicap.

Øvelsen kan varieres, så den tager kortere eller længere tid, men som udgangspunkt varer den 20-30 minutter, afhængigt af dialogen i forbindelse med de forskellige udsagn.

Du kan downloade aktivitetsarket ”Fordom eller fakta” her (Kommer snart)